Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Board of Directors

We want to build a cohesive Digital Agriculture ecosystem that brings more values to the society and rural people of Vietnam
KS. Lê Anh Hoàng

KS. Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Kỹ sư Điện tử viễn thông

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Kỹ sư Điện tử Viễn thông

Scientific specialist

Industry knowledge in important role the success of every product we make, and scientists are the intellectual treasure
PGS.TS Phạm Quang Hà

PGS.TS Phạm Quang Hà

Chủ tịch Hội đồng khoa học
Tiến sĩ KH nông nghiệp và kỹ nghệ sinh học

GS.TS Trần Đức Viên

GS.TS Trần Đức Viên

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ sinh thái nông nghiệp, nhân văn

GS.TS Trần Đình Hòa

GS.TS Trần Đình Hòa

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiễn sĩ Kỹ thuật Thuỷ lợi

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

GS.TS Nguyễn Hồng Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sỹ Bệnh cây và BVTV

GS.TS Nông Văn Hải

GS.TS Nông Văn Hải

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành Sinh học phân tử

GS.TS Lê Thành Nhân

GS.TS Lê Thành Nhân

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ Khoa học chuyên ngành Toán - Tin học

PGS.TS Nguyễn Long Giang

PGS.TS Nguyễn Long Giang

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành bảo đảm toán máy tính

TS Nguyễn Văn Thịnh

TS Nguyễn Văn Thịnh

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sỹ Kinh tế Nông nghiệp

PGS.TS Trần Thanh Đức

PGS.TS Trần Thanh Đức

Thành viên hội đồng khoa học
Tiến sĩ Nghiên cứu môi trường toàn cầu

PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

PGS.TS Nguyễn Ngọc Phước

Thành viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Nuôi trồng Thủy sản

PGS. TS Trần Ngọc Anh

PGS. TS Trần Ngọc Anh

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành Thủy lực học

TS Nguyễn Quốc Định

TS Nguyễn Quốc Định

Thành viên Hội đồng Khoa học
Tiến sĩ Khoa học tự nhiên

TS Phạm Anh Tuấn

TS Phạm Anh Tuấn

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh

TS Võ Thanh Sơn

TS Võ Thanh Sơn

Thành viên Hội đồng khoa học
Tiến sỹ chuyên ngành Địa lý

Top