Nong Nghiep So

Raising the value of Vietnamese agriculture

Phát triển phần mềm

13/05/2021 1273 views

Tư vấn, xây dựng và cung cấp các giải pháp phần mềm đáp ứng yêu cầu thực tiễn khách hàng đề ra. Ngoài ra, HTX Nông nghiệp Số cung cấp các loại hình phần mềm dịch vụ.

Share:
Top