Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Nông Nghiệp Số

Nâng tầm giá trị nông nghiệp Việt Nam

Ban lãnh đạo

Chúng tôi mong muốn xây dựng hệ sinh thái Nông nghiệp Số gắn kết, mang lại nhiều giá trị cho xã hội và người dân nông thôn Việt Nam
KS. Lê Anh Hoàng

KS. Lê Anh Hoàng

Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc
Kỹ sư Điện tử viễn thông

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

KS. Nguyễn Đình Tĩnh

Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc
Kỹ sư Điện tử Viễn thông

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh

PGS.TS Hoàng Hữu Hạnh

Cố vấn trưởng về Công nghệ RDC
Giám đốc Trung tâm Đào tạo Quốc tế , PTIT

TS Phạm Vũ Minh Tú

TS Phạm Vũ Minh Tú

Cố vấn trưởng Công nghệ số Marvel Tek
Tiến sỹ Điện tử viễn thông

KTS Lê Phương

KTS Lê Phương

Chuyên gia quy hoạch HTX NNS
KTS QH Kiến trúc & công trình ứng phó thiên ta

Top